Δράση

Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά

Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης προσόντων θα υλοποιηθούν για 500 ανέργους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που ανήκουν στις ομάδες στόχο: α) Άνεργοι 15-29 ετών και β) μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών στο πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020. Δικαιούχος της Πράξης είναι το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ Π.Ε. Ζακύνθου και στόχος είναι να προετοιμαστούν οι ωφελούμενοι ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Η δράση στοχεύει στο να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση του βιογραφικού τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 300 ώρες (100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις). Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνει ο καταρτιζόμενος ανά ώρα κατάρτισης είναι 5,00€ μικτά (σύνολο 1.500 €), με την προϋπόθεση πως έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Επίδομα 1.500€

Οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των προγραμμάτων και θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.500€ μικτά.

500 άνεργοι

θα λάβουν εκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείμενα και θα αποκτήσουν πιστοποίηση, ώστε να βελτιώσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

8 εκπαιδευτικά αντικείμενα

σε θέματα συναφή με τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τις εξαγωγές.

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, η οποία θα συμβάλει θετικά στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των επιτυχόντων.

300 ώρες κατάρτιση

και συγκεκριμένα 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα προγράμματα κατάρτισης για Ανέργους θα υλοποιηθούν σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα:

Περιφερειακή Ενότητα Τίτλος – Θεματικό αντικείμενο κατάρτισης Καταρτιζόμενοι
Κερκύρας Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου 50
Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου 20
Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 50
E-commerce & Hospitality Sales & Marketing 20
Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 20
Σύνολα Περιφερειακής Ενότητας 160
Κεφαλονιάς Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτή 40
Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου 40
E-commerce & Hospitality Sales & Marketing 25
Σύνολα Περιφερειακής Ενότητας 105
Ζακύνθου Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα 40
Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 20
Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου 50
Πωλητής Λιανικής 25
Σύνολα Περιφερειακής Ενότητας 135
Λευκάδας Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων 25
Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου 50
Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 25
Σύνολα Περιφερειακής Ενότητας 100
Γενικό Σύνολο 500

Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι ενδεικτική. Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων.

Ενδεχόμενη ανακατανομή του αριθμού των ωφελουμένων ανά τύπο περιφερειακής ενότητας τελεί υπό την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου.